Leonian เป็นบริษัทที่ถูกจดทะเบียนขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ในฐานะบริษัทลูกของเครือ Xebio บริษัทยักษ์ ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น โดย Xebio เป็นบริษัทที่ทําธุรกิจหลากหลายประเภท และหนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจด้านกีฬากอล์ฟ โดยมีบริษัท Leonian เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดูแลด้านนี้ โดย Leonian ได้เริ่มตน้จากการทําธุรกิจด้านอุปกรณก์ีฬาใน สิงคโปรแ์ละมาเลเซีย จนกระทั่งได้ขยายมาทําธุรกิจในประเทศไทย เมื่อปี 2015 Callaway ได้ตัดสนิใจที่จะปิดตัว Callaway Thailand รวมถึงในภูมิภาค South East Asia ลง ทั้งหมด เนื่องด้วยที่ประเทศญี่ปุ่นทาง Xebio ได้เป็นผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Callaway อยู่แล้ว จึงตัดสนิใจคว้า ลิขสิทธิ์เป็นผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Callaway แต่เพียงผู้เดียวในภูมิภาคนี้

โดยมี Leonian เป็นบริษทัลูกที่ดูแล โดยเหตุผลสําคัญคือ Leonian เชื่อมั่นว่า Callaway ยังมีศักยภาพและโอกาสกับการทําตลาดในประเทศไทย ในฐานะ แบรนด์อุปกรณอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะในอาเซียนที่เราคือตลาดกอล์ฟที่ใหญ่ที่สุด เหนือกว่าทุกประเทศแม้แต่ สิงคโปร์ที่ก็มีบทบาทหลักเพียงแค่เรื่องขนส่งสินค้าเท่านั้น หลักๆ แลว้สินค้า Callaway ที่วางขายจะเป็น Japan Spec เกือบทั้งหมด แตก่็จะมีตัวที่เป็น US Spec ให้ เลือกบ้างเช่นกนัหรือสามารถพูดคุยในกรณทีตี่้องการสั่งซื้อได้เพื่อรองรับกลมุ่ลูกค้านกักอล์ฟชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน เมืองไทยขณะที่สินค้าอื่นๆ ยังเหมือนเดิมเป็นปกติเช่นเดียวกบัที่วางขายในฐานะ Callaway Thailand ก่อนหน้านี้ Callaway จะนําเสนอสินค้าใหม่แบบครบฟลูไลน์สําหรับตลาดปี 2017 และจะมีผลิตภัณฑท์ี่น่าสนใจ หลากหลาย และรุ่นที่มีกําหนดวางขายในช่วงต้นปีนี้คือ หัวไม้ Big Bertha Fusion ที่มีจุดเด่นอยู่ที่การนําวัสดุ คาร์บอนมาใช้

ขณะที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เด่นที่ตอ้งพูดถึงคือ พัตเตอร์ Odyssey STROKE LAB และ Forged Wedges ในอนาคต Leonian อาจไม่ได้จัดจําหน่ายแค่เพียง Callaway แบรนด์เดียวเท่านั้น เนื่องจากสถานะของเรา ตอนนี้คือผถู้ือลิขสิทธใิ์นการจัดจําหน่าย ดังนั้นอาจจะมีเพิ่มแบรนด์อื่นๆ เสริมเติมเข้ามาในอนาคต ประกอบกบับริษัท แม่ Xebio ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหลากหลาย ไมใ่ช่แค่เฉพาะกีฬาเท่านั้น ทําให้เป็นไปได้ว่า Leonian อาจจะมีธุรกิจอื่นๆ ที่อาจจะไม่ใช่แค่การขายผลติภัณฑ์ แต่ยังรวมไปถึงการให้บริการด้านตา่งๆ เขา้มาเสริม เติมด้วย